Nuvasive Inc (NUVA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -64 086 -37 153 65 234 12 479 83 006
Amortyzacja 149 524 140 937 135 593 129 765 121 176
Zmiana stanu należności 7 327 -4 461 15 045 -2 553 27 445
Zmiana stanu zapasów 15 222 -11 796 39 175 25 999 38 996
Zmiana stanu gotówki -783 923 816 980 95 194 45 037 -80 840
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 182 174 185 911 235 290 219 183 178 979
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -112 456 -109 589 -130 384 -109 603 -112 491
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -136 065 -281 934 -134 484 -161 285 -174 861
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -653 349 736 656 -6 644 -14 578 -87 028