Netgear Inc (NTGR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 932 472 1 168 070 1 255 200 998 763 1 058 820 1 406 920
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 681 923 802 236 883 050 704 535 717 118 1 010 880
Zysk ze sprzedaży brutto 250 549 365 837 372 152 294 228 341 698 396 042
Koszty badań i rozwoju 88 443 92 967 88 788 77 982 82 416 94 603
Koszty ogólnego zarządu 195 991 205 620 209 002 187 582 217 426 214 589
Zysk operacyjny -38 482 66 597 74 362 26 188 41 856 86 850
Koszty odsetek netto -1 825 -157 -436 -2 539 -3 980 -2 113
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 1 182 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -82 022 65 504 70 803 29 571 43 204 90 714
Podatek dochodowy -13 035 16 117 12 510 3 780 25 878 71 278
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 -9 167 0
Zysk (strata) netto -68 987 49 387 58 293 25 791 -9 162 19 436