Netgear Inc (NTGR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -68 987 49 387 58 293 25 791 -9 162 19 436
Amortyzacja 10 070 13 906 18 931 19 406 18 851 26 094
Zmiana stanu należności 16 327 -75 894 59 884 -26 499 -109 131 98 959
Zmiana stanu zapasów -16 053 143 555 -63 377 -8 382 -2 023 -1 968
Zmiana stanu gotówki -44 091 -81 802 157 611 -78 657 -55 432 -36 186
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -13 732 -4 579 181 150 13 525 103 211 87 524
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 757 -9 864 -10 296 -14 230 -12 251 -13 674
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -79 517 -9 985 -16 836 -49 459 -43 189 -19 818
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -24 023 -68 124 -8 062 -73 823 144 577 -105 304