Netgear Inc (NTGR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 227 425 271 516 353 318 195 707 274 364 329 796
Inwestycje krótkoterminowe 29 767 34 752 30 696 35 745 35 997 27 176
Należności 277 485 261 158 337 052 277 168 303 667 412 798
Zapasy 299 614 315 667 172 112 235 489 243 871 245 894
Pozostałe aktywa obrotowe 29 767 34 752 30 696 35 745 35 997 27 176
Aktywa obrotowe razem 834 291 883 093 893 178 744 109 857 899 1 015 660
Inwestycje długotrminowe 185 494 195 438 212 861 211 704 185 477 192 900
Rzeczowe aktywa trwałe 9 225 13 335 16 080 17 683 20 177 20 660
Wartość firmy 36 279 80 721 80 721 80 721 80 721 85 463
Wartości niematerialne 1 329 1 856 3 899 10 104 17 146 24 988
Pozostałe aktywa trwałe 4 210 4 980 6 032 7 202 9 876 7 821
Aktywa razem 1 019 780 1 078 530 1 106 040 955 813 1 043 380 1 208 560

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 85 550 73 729 90 902 80 531 139 748 111 915
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 260 421 267 316 274 171 217 860 244 244 312 521
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 345 971 341 045 365 073 298 391 383 992 424 436
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 18 874 22 102 26 070 23 295 31 832 53 643
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 398 930 381 716 416 655 347 120 415 824 478 079
Akcje zwykłe 29 007 30 241 29 897 30 936 31 626 32 097
Zyski (straty) zatrzymane -324 762 -226 591 -193 320 -222 723 -166 050 128 168
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 620 855 696 815 689 384 608 693 627 552 730 485
Pasywa razem 1 019 780 1 078 530 1 106 040 955 813 1 043 380 1 208 560