National Retail Properties Inc (NNN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 773 053 1 452 810 660 681 670 487 622 661 584 933
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 773 053 1 452 810 660 681 670 487 622 661 584 933
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 41 695 89 280 38 161 37 651 34 248 33 805
Zysk operacyjny 332 858 620 170 268 028 296 025 273 069 245 194
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 149 432 417 3 112 1 810 322
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 334 621 580 220 228 796 299 608 292 485 265 371
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące -5 -6 -3 428 38 398
Zysk (strata) netto 334 112 527 056 210 859 257 582 257 572 216 662