National Retail Properties Inc (NNN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 527 056 210 859 257 582 257 572 216 662
Amortyzacja 410 440 196 623 188 871 174 398 173 720
Zmiana stanu należności 1 970 1 464 -923 -520 899
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 75 408 266 124 -113 155 112 903 -293 176
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 136 850 450 194 501 727 471 909 421 557
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 111 430 -195 944 -747 521 -757 847 -721 893
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -864 354 -142 816 -619 408 -609 371 -625 557
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -464 324 -41 254 4 526 250 365 -89 176