National Retail Properties Inc (NNN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 63 884 53 958 28 897 25 387 25 916
Należności 6 308 4 338 2 874 3 797 4 317
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 63 884 53 958 28 897 25 387 25 916
Aktywa obrotowe razem 412 836 325 532 32 883 143 451 31 597
Inwestycje długotrminowe 15 089 300 7 312 310 7 401 980 6 959 990 6 528 940
Rzeczowe aktywa trwałe 14 888 600 7 208 660 7 290 020 6 853 760 6 428 930
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 189 580 97 980 104 949 92 624 95 926
Aktywa razem 15 502 100 7 637 840 7 434 870 7 103 440 6 560 530

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 7 492 930 3 220 920 2 988 360 2 851 400 2 580 210
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 47 846 19 401 18 250 19 519 20 311
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 540 780 3 240 320 3 006 610 2 870 910 2 600 520
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 158 004 78 217 96 578 77 919 119 106
Udziały niekontrolujące 2 4 7 355 317
Zobowiązania razem 7 698 780 3 318 540 3 103 190 2 949 190 2 719 940
Akcje zwykłe 349 422 172 110 164 688 155 745 149 111
Zyski (straty) zatrzymane -1 495 710 -644 779 -499 229 -424 225 -379 181
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 7 803 320 4 319 300 4 331 680 4 154 250 3 840 590
Pasywa razem 15 502 100 7 637 840 7 434 870 7 103 440 6 560 530