Nektar Therapeutics (NKTR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 101 907 152 915 114 617 1 193 320 307 711
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 24 897 19 477 21 374 24 412 30 547
Zysk ze sprzedaży brutto 77 010 133 438 93 243 1 168 910 277 164
Koszty badań i rozwoju 400 269 408 678 434 566 399 536 268 461
Koszty ogólnego zarządu 122 844 104 682 98 712 81 443 52 364
Zysk operacyjny -446 103 -379 922 -440 035 687 932 -43 661
Koszty odsetek netto 47 313 37 118 46 354 42 778 40 954
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -523 280 -443 947 -440 054 682 725 -96 076
Podatek dochodowy 557 493 613 1 412 616
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -523 837 -444 440 -440 667 681 313 -96 692