Nektar Therapeutics (NKTR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -368 198 -523 837 -444 440 -440 667 681 313 -96 692
Amortyzacja 13 030 14 146 14 182 13 156 10 870 14 741
Zmiana stanu należności -16 511 -16 397 2 087 -6 411 38 199 -10 664
Zmiana stanu zapasów 3 401 509 2 627 1 284 655 -383
Zmiana stanu gotówki -228 978 -327 941 -262 966 -10 488 1 039 220 -92 970
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -304 007 -412 660 -313 287 -328 681 -718 214 -80 414
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 676 -14 989 -7 258 -26 285 -14 239 -9 676
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 365 835 202 777 496 213 206 886 -1 379 940 -28 809
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 508 36 238 80 354 23 355 851 966 54 391