Nektar Therapeutics (NKTR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 733 955 1 061 900 1 324 860 1 335 350 296 132
Inwestycje krótkoterminowe 23 333 21 928 47 221 47 743 14 948
Należności 22 492 38 889 36 802 43 213 5 014
Zapasy 15 801 15 292 12 665 11 381 10 726
Pozostałe aktywa obrotowe 23 333 21 928 47 221 47 743 14 948
Aktywa obrotowe razem 795 581 1 138 000 1 421 550 1 437 690 326 820
Inwestycje długotrminowe 321 608 400 762 555 806 712 485 182 046
Rzeczowe aktywa trwałe 60 510 59 662 64 999 48 851 47 463
Wartość firmy 76 501 76 501 76 501 76 501 76 501
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 744 1 461 1 010 4 244 994
Aktywa razem 1 117 190 1 538 770 1 977 360 2 150 170 508 866

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 9 747 22 139 19 234 5 854 4 782
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 248 693 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 75 453 93 640 85 966 76 148 51 381
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 85 200 115 779 353 893 82 002 56 163
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 246 950 245 207
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 226 745 209 320 75 342 103 645 119 668
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 437 681 461 472 571 965 432 597 421 038
Akcje zwykłe 183 298 178 581 174 993 169 600 155 953
Zyski (straty) zatrzymane -2 833 000 -2 309 160 -1 864 720 -1 424 050 -2 117 940
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 679 508 1 077 300 1 405 390 1 717 580 87 828
Pasywa razem 1 117 190 1 538 770 1 977 360 2 150 170 508 866