Northfield Bancorp Inc (NFBK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 187 671 186 751 179 617 179 951 155 419 144 511
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 482 -6 184 12 742 22 2 615 1 411
Zysk ze sprzedaży brutto 183 189 192 935 166 875 179 929 152 804 143 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 17 130 18 051 18 759 18 203 15 826 12 411
Zysk operacyjny 83 798 97 127 50 025 53 022 49 711 51 746
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 1 061 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 84 859 97 127 50 025 53 022 49 711 51 746
Podatek dochodowy 23 740 26 473 13 037 12 787 9 632 26 978
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 61 119 70 654 36 988 40 235 40 079 24 768