Northfield Bancorp Inc (NFBK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 61 119 70 654 36 988 40 235 40 079 24 768
Amortyzacja 8 445 4 089 4 107 3 834 3 346 3 615
Zmiana stanu należności 2 854 -118 81 1 650 2 246 999
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -3 661 2 076 706 262 -2 299 -966
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 83 331 64 759 55 214 51 152 52 789 43 624
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 552 -1 638 -3 059 -3 623 -2 879 -2 065
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -280 213 84 995 -131 925 -522 725 -406 360 -190 526
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 151 613 -146 230 16 437 541 629 373 494 108 656