Northfield Bancorp Inc (NFBK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 015 400 1 305 200 1 375 910 1 294 090 890 399 575 042
Należności 17 426 14 572 14 690 14 609 12 959 10 713
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 5 248 430 5 105 610 5 192 340 4 732 480 4 136 180 3 717 860
Inwestycje długotrminowe 352 865 324 935 322 201 322 820 272 254 273 557
Rzeczowe aktywa trwałe 24 844 25 937 28 188 25 659 25 605 25 746
Wartość firmy 41 012 41 012 41 320 38 411 38 411 38 411
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 252 721 224 043 215 952 219 246 208 238 208 550
Aktywa razem 5 601 290 5 430 540 5 514 540 5 055 300 4 408 430 3 991 420

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 619 855 371 755 516 789 782 004 408 847 471 250
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 240 260 4 279 050 4 201 040 3 533 380 3 333 100 2 880 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 860 110 4 650 810 4 717 830 4 315 380 3 741 950 3 352 240
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 44 299
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 899 900 4 690 660 4 760 560 4 359 450 3 741 990 3 352 540
Akcje zwykłe 46 234 48 416 48 722 46 783 46 320 45 325
Zyski (straty) zatrzymane 418 353 381 361 338 093 322 581 302 544 281 138
Akcje własne -243 879 -217 103 -169 897 -160 782 -152 794 -164 039
Kapitał własny 701 390 739 883 753 981 695 853 666 439 638 877
Pasywa razem 5 601 290 5 430 540 5 514 540 5 055 300 4 408 430 3 991 420