Nasdaq Inc (NDAQ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 226 000 5 886 000 5 627 000 4 262 000 4 277 000 3 965 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 644 000 2 466 000 2 724 000 1 727 000 1 751 000 1 537 000
Zysk ze sprzedaży brutto 3 582 000 3 420 000 2 903 000 2 535 000 2 526 000 2 428 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 155 000 166 000 146 000 136 000 132 000 126 000
Zysk operacyjny 1 661 000 1 559 000 1 315 000 1 086 000 1 049 000 1 043 000
Koszty odsetek netto 122 000 124 000 97 000 114 000 140 000 136 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 475 000 1 534 000 1 212 000 1 019 000 1 064 000 880 000
Podatek dochodowy 352 000 347 000 279 000 245 000 606 000 146 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 123 000 1 187 000 933 000 774 000 458 000 734 000