Nasdaq Inc (NDAQ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 123 000 1 187 000 933 000 774 000 458 000 734 000
Amortyzacja 258 000 278 000 202 000 190 000 210 000 188 000
Zmiana stanu należności 89 000 22 000 144 000 51 000 -52 000 -6 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 109 000 -2 352 000 2 413 000 -213 000 168 000 -26 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 706 000 1 083 000 1 252 000 963 000 1 028 000 909 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -152 000 -163 000 -188 000 -127 000 -111 000 -144 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 49 000 -2 653 000 -231 000 -240 000 -196 000 -890 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 036 000 1 418 000 1 383 000 -937 000 -1 027 000 -53 000