Nasdaq Inc (NDAQ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 502 000 393 000 2 745 000 332 000 545 000 377 000
Inwestycje krótkoterminowe 7 403 000 6 413 000 4 312 000 3 506 000 5 132 000 4 175 000
Należności 677 000 588 000 566 000 422 000 371 000 423 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 7 222 000 6 205 000 4 117 000 3 215 000 5 132 000 4 175 000
Aktywa obrotowe razem 8 604 000 7 423 000 7 660 000 4 290 000 6 370 000 5 529 000
Inwestycje długotrminowe 12 264 000 12 692 000 10 319 000 9 634 000 9 330 000 10 257 000
Rzeczowe aktywa trwałe 532 000 509 000 475 000 384 000 376 000 400 000
Wartość firmy 8 099 000 8 433 000 6 850 000 6 366 000 6 363 000 6 586 000
Wartości niematerialne 2 581 000 2 813 000 2 255 000 2 249 000 2 300 000 2 468 000
Pozostałe aktywa trwałe 132 000 141 000 82 000 84 000 112 000 129 000
Aktywa razem 20 868 000 20 115 000 17 979 000 13 924 000 15 700 000 15 786 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 664 000 1 018 000 0 391 000 875 000 480 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 171 000 6 854 000 4 924 000 3 836 000 5 695 000 4 782 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 835 000 7 872 000 4 924 000 4 227 000 6 570 000 5 262 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 735 000 4 812 000 5 541 000 2 996 000 2 956 000 3 727 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 226 000 234 000 187 000 179 000 224 000 308 000
Udziały niekontrolujące 13 000 10 000 3 000 0 0 0
Zobowiązania razem 14 717 000 13 720 000 11 546 000 8 285 000 10 251 000 9 899 000
Akcje zwykłe 492 421 165 899 164 415 164 932 165 349 166 364
Zyski (straty) zatrzymane 7 207 000 6 465 000 5 628 000 5 027 000 4 558 000 3 970 000
Akcje własne -515 000 -437 000 -376 000 -336 000 -297 000 -247 000
Kapitał własny 6 151 000 6 395 000 6 433 000 5 639 000 5 449 000 5 887 000
Pasywa razem 20 868 000 20 115 000 17 979 000 13 924 000 15 700 000 15 786 000