Navient Corp (NAVI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 267 000 285 000 882 000 853 000 1 189 000
Należności 2 040 000 2 051 000 2 071 000 2 094 000 2 073 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 671 000 627 000 919 000
Aktywa obrotowe razem 78 697 000 85 236 000 93 554 000 102 776 000 109 961 000
Inwestycje długotrminowe 1 908 000 2 176 000 1 349 000 1 400 000 5 030 000
Rzeczowe aktywa trwałe 95 000 116 000 135 000 136 000 156 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 725 000 735 000 757 000 786 000 810 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 088 000 1 325 000 457 000 478 000 818 000
Aktywa razem 80 605 000 87 412 000 94 903 000 104 176 000 114 991 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 76 978 000 83 945 000 90 198 000 98 941 000 109 783 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 76 978 000 83 945 000 90 198 000 98 941 000 109 783 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 019 000 1 020 000 1 356 000 1 688 000 1 723 000
Udziały niekontrolujące 11 000 14 000 13 000 28 000 31 000
Zobowiązania razem 78 008 000 84 979 000 91 567 000 100 657 000 111 537 000
Akcje zwykłe 170 000 193 000 230 000 260 000 275 000
Zyski (straty) zatrzymane 3 939 000 3 331 000 3 664 000 3 218 000 3 004 000
Akcje własne -4 495 000 -3 854 000 -3 439 000 -2 961 000 -2 692 000
Kapitał własny 2 597 000 2 433 000 3 336 000 3 519 000 3 454 000
Pasywa razem 80 605 000 87 412 000 94 903 000 104 176 000 114 991 000