MGIC Investment Corp (MTG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 434 810 1 185 680 1 199 150 1 213 980 1 123 850 1 066 050
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 434 810 1 185 680 1 199 150 1 213 980 1 123 850 1 066 050
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 090 030 801 777 559 263 847 977 844 150 784 496
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 090 030 801 777 559 263 847 977 844 150 784 496
Podatek dochodowy 224 685 166 794 113 170 174 214 174 053 428 735
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 865 349 634 983 446 093 673 763 670 097 355 761