MGIC Investment Corp (MTG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 865 349 634 983 446 093 673 763 670 097 355 761
Amortyzacja 54 252 66 014 57 812 48 784 58 215 64 430
Zmiana stanu należności -55 399 7 965 73 006 -12 617 -15 025 -1 458
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 42 694 -3 263 126 106 9 955 52 041 -55 559
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 650 012 696 317 732 309 609 532 544 517 406 657
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 254 -4 115 -3 311 -5 636 -14 238 -16 066
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 410 485 -160 749 -772 506 -422 108 -317 780 -303 641
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 032 540 -527 290 167 821 -173 406 -171 550 -158 575