MGIC Investment Corp (MTG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 5 479 870 6 658 650 6 732 910 5 808 020 5 207 020 5 036 620
Należności 104 321 159 720 151 755 78 749 91 366 106 391
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 55 178 51 902 49 997 49 705 48 001 46 060
Aktywa obrotowe razem 5 911 570 7 103 060 7 172 620 6 048 620 5 450 280 5 242 860
Inwestycje długotrminowe 302 222 221 947 181 910 180 950 227 524 376 636
Rzeczowe aktywa trwałe 41 419 45 614 47 144 50 121 51 734 44 936
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 130 505 156 065 126 039 117 878 103 460 97 319
Aktywa razem 6 213 790 7 325 010 7 354 530 6 229 570 5 677 800 5 619 500

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 662 810 1 146 710 1 243 190 832 739 831 585 830 432
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 753 277 1 125 210 1 167 640 935 636 1 084 000 1 378 570
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 416 090 2 271 920 2 410 830 1 768 380 1 915 590 2 209 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 154 966 191 702 244 711 151 962 180 322 255 972
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 571 050 2 463 630 2 655 540 1 920 340 2 095 910 2 464 970
Akcje zwykłe 305 847 334 330 339 953 352 827 365 406 362 380
Zyski (straty) zatrzymane 4 004 290 3 250 690 2 642 100 2 278 650 1 647 280 977 160
Akcje własne -1 050 240 -675 265 -393 326 -283 196 -175 059 0
Kapitał własny 4 642 740 4 861 380 4 698 990 4 309 230 3 581 890 3 154 530
Pasywa razem 6 213 790 7 325 010 7 354 530 6 229 570 5 677 800 5 619 500