Morgan Stanley (MS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 61 121 000 52 047 000 53 823 000 50 193 000 43 642 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 000 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 61 117 000 52 047 000 53 823 000 50 193 000 43 642 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 368 000 1 993 000 2 088 000 2 082 000 1 938 000
Zysk operacyjny 19 668 000 14 418 000 11 301 000 11 237 000 10 403 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 668 000 14 418 000 11 301 000 11 237 000 10 403 000
Podatek dochodowy 4 548 000 3 239 000 2 064 000 2 350 000 4 168 000
Udziały niekontrolujące 86 000 183 000 195 000 135 000 105 000
Zysk (strata) netto 14 566 000 10 500 000 8 512 000 8 222 000 5 588 000