Morgan Stanley (MS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 14 566 000 10 500 000 8 512 000 8 222 000 5 588 000
Amortyzacja 4 216 000 3 769 000 2 643 000 1 844 000 1 753 000
Zmiana stanu należności -1 719 000 42 091 000 2 348 000 -2 889 000 9 727 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 398 000 5 499 000 -26 248 000 5 725 000 2 799 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 33 971 000 -25 231 000 40 773 000 7 305 000 -4 505 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 308 000 -1 444 000 -1 826 000 -1 865 000 -1 629 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -49 897 000 -37 898 000 -33 561 000 -22 881 000 -12 391 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 41 547 000 83 784 000 -11 966 000 24 205 000 16 261 000