Morgan Stanley (MS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 860 742 000 832 192 000 655 551 000 610 029 000 617 873 000
Należności 96 018 000 97 737 000 55 646 000 53 298 000 56 187 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 1 139 460 000 1 077 510 000 866 062 000 829 039 000 826 060 000
Inwestycje długotrminowe 48 684 000 38 357 000 29 367 000 24 492 000 25 673 000
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0
Wartość firmy 16 833 000 11 635 000 7 143 000 6 688 000 6 597 000
Wartości niematerialne 8 360 000 4 980 000 2 107 000 2 163 000 2 448 000
Pozostałe aktywa trwałe 23 491 000 21 742 000 20 117 000 15 641 000 16 628 000
Aktywa razem 1 188 140 000 1 115 860 000 895 429 000 853 531 000 851 733 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 243 168 000 232 942 000 207 325 000 199 128 000 203 853 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 838 374 000 779 771 000 605 407 000 572 997 000 569 414 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 081 540 000 1 012 710 000 812 732 000 772 125 000 773 267 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 1 157 000 1 368 000 1 148 000 1 160 000 1 075 000
Zobowiązania razem 1 082 700 000 1 014 080 000 813 880 000 773 285 000 774 342 000
Akcje zwykłe 1 785 000 1 603 000 1 617 000 1 708 000 1 780 000
Zyski (straty) zatrzymane 89 432 000 78 694 000 70 589 000 64 175 000 57 577 000
Akcje własne -17 500 000 -9 767 000 -18 727 000 -13 971 000 -9 211 000
Kapitał własny 105 441 000 101 781 000 81 549 000 80 246 000 77 391 000
Pasywa razem 1 188 140 000 1 115 860 000 895 429 000 853 531 000 851 733 000