Metlife Inc (MET)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 69 898 000 71 080 000 67 842 000 69 620 000 68 239 000 62 308 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 69 898 000 71 080 000 67 842 000 69 620 000 68 239 000 62 308 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 700 000 686 000 761 000 901 000 910 000 0
Zysk operacyjny 260 000 5 408 000 3 914 000 3 437 000 3 053 000 3 536 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 2 599 000 2 718 000 3 013 000 3 358 000 3 254 000 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 859 000 8 126 000 6 927 000 6 795 000 6 307 000 3 536 000
Podatek dochodowy 301 000 1 551 000 1 509 000 886 000 1 179 000 -1 470 000
Udziały niekontrolujące 19 000 21 000 11 000 10 000 5 000 10 000
Zysk (strata) netto 2 354 000 6 353 000 5 191 000 5 721 000 4 982 000 3 907 000