Metlife Inc (MET)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 354 000 6 353 000 5 191 000 5 721 000 4 982 000 3 907 000
Amortyzacja 673 000 694 000 619 000 630 000 628 000 795 000
Zmiana stanu należności 170 000 -537 000 -2 573 000 799 000 1 221 000 -7 678 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 148 000 252 000 3 197 000 777 000 3 120 000 -5 176 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 204 000 12 596 000 11 639 000 13 786 000 11 738 000 12 283 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 620 000 -11 187 000 -18 569 000 -17 586 000 -5 634 000 -16 876 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 108 000 -1 375 000 10 729 000 4 568 000 -2 801 000 -906 000