Metlife Inc (MET)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 344 102 000 409 542 000 418 495 000 387 109 000 354 341 000 369 191 000
Należności 17 503 000 17 333 000 17 870 000 20 443 000 19 644 000 18 423 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 3 446 000 3 185 000 3 388 000 3 523 000 3 582 000 3 524 000
Aktywa obrotowe razem 620 475 000 722 497 000 756 960 000 702 804 000 650 813 000 683 716 000
Inwestycje długotrminowe 46 136 000 37 211 000 38 186 000 37 659 000 36 725 000 36 176 000
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 9 297 000 9 535 000 10 112 000 9 308 000 9 422 000 9 590 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 34 009 000 27 676 000 28 074 000 28 351 000 27 303 000 26 586 000
Aktywa razem 666 611 000 759 708 000 795 146 000 740 463 000 687 538 000 719 892 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 18 696 000 18 196 000 18 994 000 17 844 000 17 304 000 20 428 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 594 323 000 641 532 000 666 713 000 622 961 000 588 898 000 609 845 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 613 019 000 659 728 000 685 707 000 640 805 000 606 202 000 630 273 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 25 980 000 22 538 000 23 614 000 24 179 000 22 964 000 23 982 000
Udziały niekontrolujące 247 000 267 000 259 000 238 000 217 000 194 000
Zobowiązania razem 639 571 000 692 226 000 720 588 000 674 319 000 634 797 000 661 216 000
Akcje zwykłe 803 200 862 700 907 800 937 600 1 005 900 1 069 700
Zyski (straty) zatrzymane 41 953 000 41 197 000 36 491 000 33 078 000 28 926 000 26 527 000
Akcje własne -21 458 000 -18 157 000 -13 829 000 -12 678 000 -10 393 000 -6 401 000
Kapitał własny 27 040 000 67 482 000 74 558 000 66 144 000 52 741 000 58 676 000
Pasywa razem 666 611 000 759 708 000 795 146 000 740 463 000 687 538 000 719 892 000