Veradigm Inc (MDRX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 134 438 700 407 -182 178 363 740 -196 459
Amortyzacja 176 137 212 989 229 640 192 346 218 537
Zmiana stanu należności -45 707 -86 975 -5 513 -102 609 162 701
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -342 753 401 436 -44 575 18 404 59 229
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 248 340 -106 715 46 254 67 891 279 415
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -78 560 -105 018 -130 436 -144 617 -185 271
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12 175 -1 615 190 -161 056 -469 034 -412 972
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -258 866 -1 109 760 67 343 -442 415 198 585