Moody`s Corp. (MCO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 468 000 6 218 000 5 371 000 4 829 000 4 442 700 4 204 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 5 468 000 6 218 000 5 371 000 4 829 000 4 442 700 4 204 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 527 000 1 480 000 1 229 000 1 167 000 1 080 100 991 400
Zysk operacyjny 1 997 000 2 844 000 2 447 000 2 075 000 1 925 200 1 831 600
Koszty odsetek netto 231 000 171 000 205 000 208 000 216 000 188 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 760 000 2 755 000 2 229 000 1 810 000 1 671 000 1 786 800
Podatek dochodowy 386 000 541 000 452 000 381 000 351 600 779 100
Udziały niekontrolujące 0 0 -1 000 7 000 9 800 7 100
Zysk (strata) netto 1 374 000 2 214 000 1 778 000 1 422 000 1 309 600 1 000 600