Moody`s Corp. (MCO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 374 000 2 214 000 1 778 000 1 422 000 1 309 600 1 000 600
Amortyzacja 331 000 257 000 220 000 200 000 191 900 158 300
Zmiana stanu należności -68 000 290 000 11 000 131 900 139 900 259 800
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -43 000 -794 000 766 000 112 500 634 200 -1 041 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 474 000 2 005 000 2 146 000 1 675 000 1 461 100 747 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -283 000 -139 000 -103 000 -69 000 -90 400 -90 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -262 000 -2 619 000 -1 077 000 36 000 -406 400 -3 420 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 208 000 -122 000 -351 000 -1 563 000 -411 500 1 607 200