Moody`s Corp. (MCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 859 000 1 902 000 2 696 000 1 930 000 1 817 500 1 183 300
Inwestycje krótkoterminowe 583 000 389 000 383 000 330 000 282 300 250 100
Należności 1 652 000 1 720 000 1 430 000 1 419 000 1 287 100 1 147 200
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 583 000 389 000 383 000 330 000 282 300 250 100
Aktywa obrotowe razem 4 094 000 4 011 000 4 509 000 3 679 000 3 386 900 2 580 600
Inwestycje długotrminowe 10 255 000 10 669 000 7 900 000 6 586 000 6 139 300 6 013 600
Rzeczowe aktywa trwałe 502 000 347 000 278 000 292 000 320 400 325 100
Wartość firmy 5 839 000 5 999 000 4 556 000 3 722 000 3 781 300 3 753 200
Wartości niematerialne 2 210 000 2 467 000 1 824 000 1 498 000 1 566 100 1 631 600
Pozostałe aktywa trwałe 488 000 502 000 314 000 262 000 150 800 38 700
Aktywa razem 14 349 000 14 680 000 12 409 000 10 265 000 9 526 200 8 594 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 52 000 47 000 39 000 38 000 30 100 21 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 449 900 429 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 323 000 2 449 000 2 183 000 1 874 000 1 618 500 1 612 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 375 000 2 496 000 2 222 000 1 912 000 2 098 500 2 063 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 389 000 7 413 000 6 422 000 5 581 000 5 226 100 5 111 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 071 000 912 000 1 171 000 1 093 000 1 193 400 1 193 100
Udziały niekontrolujące 170 000 189 000 194 000 225 000 196 600 212 800
Zobowiązania razem 11 830 000 11 953 000 10 840 000 9 653 000 9 066 300 8 921 900
Akcje zwykłe 183 900 186 400 187 600 189 300 191 600 191 100
Zyski (straty) zatrzymane 13 618 000 12 762 000 11 011 000 9 656 000 8 594 400 7 465 400
Akcje własne -11 513 000 -10 513 000 -9 748 000 -9 250 000 -8 312 500 -8 152 900
Kapitał własny 2 519 000 2 727 000 1 569 000 612 000 459 900 -327 700
Pasywa razem 14 349 000 14 680 000 12 409 000 10 265 000 9 526 200 8 594 200