Macerich Co. (MAC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 859 164 847 437 786 026 927 462 960 351 993 662
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 859 164 847 437 786 026 927 462 960 351 993 662
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 27 164 30 056 30 339 22 634 24 160 28 240
Zysk operacyjny 144 779 125 368 61 051 205 798 227 751 234 680
Koszty odsetek netto 216 851 192 679 75 550 138 254 182 962 171 776
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -64 374 23 111 -245 909 104 143 65 368 190 896
Podatek dochodowy 705 6 948 -447 1 589 -3 604 15 594
Udziały niekontrolujące 989 1 900 -15 259 5 734 8 952 29 172
Zysk (strata) netto -66 924 13 410 -231 251 95 630 58 914 145 373