Macerich Co. (MAC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -66 924 13 410 -231 251 95 630 58 914 145 373
Amortyzacja 302 480 324 403 326 058 337 667 334 682 341 275
Zmiana stanu należności -24 469 -29 445 90 614 -58 481 13 858 -10 410
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -12 134 -352 843 365 292 -2 706 11 673 -3 008
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 337 510 286 368 124 837 355 157 344 311 386 389
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -94 793 -108 207 -23 143 -21 114 -237 231 -202 150
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 402 234 968 -202 848 -112 026 176 323 176 872
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -321 940 -837 024 446 454 -278 216 -514 438 -566 269