Macerich Co. (MAC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 100 320 112 454 465 297 100 005 102 711 91 038
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 186 892 211 361 240 806 150 192 208 673 194 815
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 287 212 323 815 706 103 250 197 311 384 285 853
Inwestycje długotrminowe 7 806 930 8 021 840 8 477 900 8 603 370 8 715 420 9 320 010
Rzeczowe aktywa trwałe 6 127 790 6 284 210 6 694 580 6 643 510 6 785 780 7 109 230
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 63 961 62 826 74 298 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 105 996 99 869 139 020 277 866 390 403 449 190
Aktywa razem 8 094 140 8 345 660 9 184 000 8 853 570 9 026 810 9 605 860

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 502 945 441 442 177 206 424 524 477 431 467 599
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 502 945 441 442 177 206 424 524 477 431 467 599
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 546 930 4 647 350 6 172 730 5 483 880 5 360 940 5 170 260
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 298 594 0 0 0
Udziały niekontrolujące 83 576 129 282 188 211 198 708 238 200 286 421
Zobowiązania razem 5 228 370 5 298 790 6 926 960 6 221 310 6 076 580 5 924 280
Akcje zwykłe 215 031 198 070 146 232 141 340 141 142 141 877
Zyski (straty) zatrzymane -2 643 090 -2 443 700 -2 339 620 -1 944 010 -1 614 360 -830 279
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 865 770 3 046 870 2 257 050 2 632 260 2 950 230 3 681 580
Pasywa razem 8 094 140 8 345 660 9 184 000 8 853 570 9 026 810 9 605 860