Mastercard Incorporated (MA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 22 237 000 37 768 000 15 301 000 16 883 000 14 950 000 12 497 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 22 237 000 37 768 000 15 301 000 16 883 000 14 950 000 12 497 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 8 867 000 15 964 000 6 567 000 6 697 000 6 081 000 5 424 000
Zysk operacyjny 12 620 000 20 352 000 8 154 000 9 664 000 8 410 000 6 637 000
Koszty odsetek netto 471 000 862 000 380 000 224 000 186 000 154 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 732 000 20 614 000 7 760 000 9 731 000 7 204 000 6 522 000
Podatek dochodowy 1 802 000 3 240 000 1 349 000 1 613 000 1 345 000 2 607 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 9 930 000 17 374 000 6 411 000 8 118 000 5 859 000 3 915 000