Mastercard Incorporated (MA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 9 930 000 8 687 000 6 411 000 8 118 000 5 859 000 3 915 000
Amortyzacja 750 000 726 000 580 000 522 000 459 000 437 000
Zmiana stanu należności 370 000 -27 000 -1 157 000 781 000 1 384 000 835 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -486 000 -2 702 000 2 920 000 -702 000 596 000 -553 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 195 000 9 463 000 7 224 000 8 183 000 6 223 000 5 555 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 097 000 -814 000 -708 000 -728 000 -504 000 -423 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 470 000 -5 272 000 -1 879 000 -1 640 000 -506 000 -1 779 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 328 000 -6 555 000 -2 152 000 -5 867 000 -4 966 000 -4 764 000