Mastercard Incorporated (MA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 15 788 000 10 596 000 7 676 000 8 378 000 7 782 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 542 000 1 883 000 1 763 000 1 432 000 1 040 000
Należności 8 650 000 4 352 000 5 509 000 4 728 000 3 344 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 4 542 000 1 883 000 1 763 000 1 432 000 1 040 000
Aktywa obrotowe razem 33 898 000 19 113 000 16 902 000 16 171 000 13 797 000
Inwestycje długotrminowe 41 440 000 14 471 000 12 334 000 8 689 000 7 532 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 848 000 1 902 000 1 018 000 921 000 829 000
Wartość firmy 15 324 000 4 960 000 4 021 000 2 904 000 3 035 000
Wartości niematerialne 7 342 000 1 753 000 1 417 000 991 000 1 120 000
Pozostałe aktywa trwałe 10 320 000 4 193 000 3 611 000 2 966 000 2 049 000
Aktywa razem 75 338 000 33 584 000 29 236 000 24 860 000 21 329 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 476 000 527 000 489 000 537 000 933 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 584 000 649 000 0 500 000 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 23 264 000 10 671 000 11 415 000 10 556 000 7 860 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 26 324 000 11 847 000 11 904 000 11 593 000 8 793 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 26 218 000 12 023 000 8 527 000 5 834 000 5 435 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 7 182 000 3 111 000 2 729 000 1 877 000 1 427 000
Udziały niekontrolujące 200 000 126 000 98 000 94 000 100 000
Zobowiązania razem 60 714 000 27 193 000 23 343 000 19 465 000 15 861 000
Akcje zwykłe 1 976 000 1 002 000 1 017 000 1 041 000 1 067 000
Zyski (straty) zatrzymane 91 296 000 38 747 000 33 984 000 27 283 000 22 364 000
Akcje własne -85 176 000 -36 658 000 -32 205 000 -25 750 000 -20 764 000
Kapitał własny 14 624 000 6 391 000 5 893 000 5 395 000 5 468 000
Pasywa razem 75 338 000 33 584 000 29 236 000 24 860 000 21 329 000