Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 31 580 000 9 048 000 22 428 000 21 965 000 21 171 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 31 580 000 9 048 000 22 428 000 21 965 000 21 171 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny -2 478 000 -4 783 000 2 957 000 3 206 000 3 515 000
Koszty odsetek netto 836 000 282 000 -8 000 24 000 30 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 650 000 -4 256 000 2 957 000 3 164 000 3 251 000
Podatek dochodowy 696 000 -1 182 000 657 000 699 000 -237 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 954 000 -3 074 000 2 300 000 2 465 000 3 488 000