Liveperson Inc (LPSN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 469 624 366 620 291 609 249 838 218 876
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 156 880 106 268 78 878 62 479 58 205
Zysk ze sprzedaży brutto 312 744 260 352 212 731 187 359 160 671
Koszty badań i rozwoju 158 390 108 414 82 145 55 707 40 034
Koszty ogólnego zarządu 242 178 210 330 213 781 149 217 134 029
Zysk operacyjny -89 869 -60 031 -84 989 -19 235 -15 232
Koszty odsetek netto 37 406 14 334 7 407 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -127 378 -105 128 -93 226 -24 174 -17 690
Podatek dochodowy -2 404 2 466 2 845 858 501
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -124 974 -107 594 -96 071 -25 032 -18 191