Liveperson Inc (LPSN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -124 974 -107 594 -96 071 -25 032 -18 191
Amortyzacja 33 032 26 378 19 298 17 001 17 040
Zmiana stanu należności 13 381 -7 197 41 597 8 097 6 103
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -132 306 477 629 110 074 8 883 2 715
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 247 33 605 59 158 4 779 10 290
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -45 703 -41 641 -47 582 -21 938 -17 390
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -140 249 -43 476 -48 506 -27 773 -15 320
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 11 843 483 843 217 851 33 926 7 209