Liveperson Inc (LPSN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 521 846 654 152 176 523 66 449 57 566
Inwestycje krótkoterminowe 20 626 14 236 13 964 22 613 7 352
Należności 93 804 80 423 87 620 46 023 37 926
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 20 626 14 236 13 964 22 613 7 352
Aktywa obrotowe razem 636 276 748 811 278 107 135 085 102 844
Inwestycje długotrminowe 550 380 257 621 234 603 155 018 129 955
Rzeczowe aktywa trwałe 124 726 106 055 76 236 43 735 34 705
Wartość firmy 291 215 95 192 94 987 95 031 80 531
Wartości niematerialne 85 554 10 927 11 812 13 832 12 366
Pozostałe aktywa trwałe 41 874 42 801 33 709 1 707 1 600
Aktywa razem 1 186 660 1 006 430 512 710 290 103 232 799

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 16 942 14 115 12 302 8 174 5 481
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 206 485 194 436 158 131 105 677 83 574
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 223 427 208 551 170 433 113 851 89 055
Długoterminowe zobowiązania finansowe 574 238 538 432 179 012 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 34 772 6 713 510 4 427 2 766
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 837 219 762 498 364 175 119 374 92 736
Akcje zwykłe 69 606 65 888 62 593 59 203 56 358
Zyski (straty) zatrzymane -516 859 -391 885 -283 562 -187 491 -163 135
Akcje własne -3 -3 -3 -3 -3
Kapitał własny 349 437 243 934 148 535 170 729 140 063
Pasywa razem 1 186 660 1 006 430 512 710 290 103 232 799