Lakeland Financial Corp. (LKFN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 363 420 2 037 440 921 533 643 536 612 474 561 340
Należności 27 994 17 674 18 761 15 391 15 518 14 093
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 6 110 190 6 327 010 5 602 500 4 742 710 4 686 570 4 503 450
Inwestycje długotrminowe 322 178 230 313 227 936 204 037 188 680 179 526
Rzeczowe aktywa trwałe 58 097 59 309 59 298 60 154 58 097 56 466
Wartość firmy 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 259 111 166 034 163 668 138 913 125 513 118 090
Aktywa razem 6 432 370 6 557 320 5 830 440 4 946 740 4 875 250 4 682 980

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 297 000 75 000 85 500 170 000 200 928 110 958
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 463 810 5 738 030 5 042 760 4 145 420 4 130 020 4 085 620
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 760 810 5 813 030 5 128 260 4 315 420 4 330 950 4 196 580
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 102 678 39 391 44 987 33 222 22 598 17 733
Udziały niekontrolujące 89 89 89 89 89 89
Zobowiązania razem 5 863 570 5 852 510 5 173 340 4 348 730 4 353 640 4 214 400
Akcje zwykłe 25 528 25 476 25 469 25 588 25 289 25 181
Zyski (straty) zatrzymane 646 100 583 134 529 005 475 247 419 179 363 794
Akcje własne -15 383 -15 025 -14 581 -4 153 -3 756 -3 408
Kapitał własny 568 798 704 817 657 095 598 011 521 615 468 578
Pasywa razem 6 432 370 6 557 320 5 830 440 4 946 740 4 875 250 4 682 980