Lamar Advertising Co (LAMR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 787 400 1 568 860 1 753 640 1 627 220 1 541 260
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 576 507 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 210 890 1 568 860 1 753 640 1 627 220 1 541 260
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 326 951 845 535 908 458 851 276 817 109
Zysk operacyjny 519 072 401 081 510 500 467 789 450 703
Koszty odsetek netto 105 621 136 826 149 852 129 198 128 390
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 397 346 248 046 367 889 315 929 326 906
Podatek dochodowy 9 256 4 660 -4 222 10 697 9 230
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 387 725 243 021 371 746 304 867 317 311