Lamar Advertising Co (LAMR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 032 140 1 787 400 1 568 860 1 753 640 1 627 220 1 541 260
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 667 288 576 507 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 364 850 1 210 890 1 568 860 1 753 640 1 627 220 1 541 260
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 350 623 326 951 845 535 908 458 851 276 817 109
Zysk operacyjny 562 280 519 072 401 081 510 500 467 789 450 703
Koszty odsetek netto 126 217 105 621 136 826 149 852 129 198 128 390
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 456 099 397 346 248 046 367 889 315 929 326 906
Podatek dochodowy 17 452 9 256 4 660 -4 222 10 697 9 230
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 438 282 387 725 243 021 371 746 304 867 317 311