Lamar Advertising Co (LAMR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 387 725 243 021 371 746 304 867 317 311
Amortyzacja 271 294 251 296 250 028 225 261 211 104
Zmiana stanu należności 29 063 -14 076 19 354 33 877 11 764
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -21 781 95 381 4 694 -93 977 79 941
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 734 417 569 873 630 865 564 846 507 016
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -126 090 -62 272 -140 956 -117 638 -109 329
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -461 760 -96 888 -362 034 -584 148 -400 066
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -294 519 -377 917 -264 357 -73 563 -28 641