Lamar Advertising Co (LAMR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 99 788 121 569 26 188 21 494 115 471
Inwestycje krótkoterminowe 18 902 18 147 29 051 106 599 103 349
Należności 269 917 240 854 254 930 235 576 201 699
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 18 902 18 147 29 051 106 599 103 349
Aktywa obrotowe razem 388 607 380 570 310 169 363 669 420 519
Inwestycje długotrminowe 5 658 890 5 410 870 5 630 990 4 180 970 3 793 830
Rzeczowe aktywa trwałe 1 337 270 1 281 850 1 349 120 1 295 050 1 214 140
Wartość firmy 1 936 430 1 912 330 1 912 270 1 919 390 1 740 450
Wartości niematerialne 1 045 180 914 446 992 244 915 453 796 348
Pozostałe aktywa trwałe 115 338 80 235 56 574 51 085 42 886
Aktywa razem 6 047 490 5 791 440 5 941 160 4 544 640 4 214 340

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 16 429 12 017 14 974 21 246 17 961
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 176 109 123 765 226 514 204 120 17 664
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 470 427 412 090 431 320 229 669 290 369
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 662 965 547 872 672 808 455 035 325 994
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 856 090 2 782 690 2 753 600 2 684 570 2 539 030
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 309 574 259 481 260 543 252 520 244 948
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 830 400 4 588 670 4 760 850 3 412 860 3 110 850
Akcje zwykłe 101 133 100 756 100 131 98 818 97 931
Zyski (straty) zatrzymane -734 415 -717 331 -708 408 -695 337 -639 106
Akcje własne -50 852 -44 786 -34 294 -25 412 -21 300
Kapitał własny 1 217 090 1 202 770 1 180 310 1 131 780 1 103 490
Pasywa razem 6 047 490 5 791 440 5 941 160 4 544 640 4 214 340