Kilroy Realty Corp. (KRC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 910 080 898 397 837 454 747 298 719 001
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 910 080 898 397 837 454 747 298 719 001
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 185 498 99 264 88 139 90 471 60 581
Zysk operacyjny 565 334 239 105 222 323 186 078 206 508
Koszty odsetek netto 157 110 70 772 48 537 49 721 66 040
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 11 825 449
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 317 820 207 293 215 229 277 926 180 615
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 61 532 20 188 19 786 19 511 16 003
Zysk (strata) netto 1 253 260 184 876 193 324 256 411 149 274