Kilroy Realty Corp. (KRC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 253 260 184 876 193 324 256 411 149 274
Amortyzacja 620 086 299 308 273 130 254 282 245 886
Zmiana stanu należności 441 437 34 239 77 243 23 866 30 880
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 123 632 672 330 13 759 -4 940 -129 868
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 032 810 455 590 386 521 410 043 347 012
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 346 900 -616 065 -993 151 -655 676 -485 865
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 495 750 -542 128 -1 228 280 -808 915 -359 102
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -329 146 833 324 747 068 503 108 -171 241