Kilroy Realty Corp. (KRC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 883 104 759 472 87 142 73 383 78 323
Inwestycje krótkoterminowe 0 10 193 18 724 0 0
Należności 840 102 398 665 364 426 287 183 263 317
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 10 193 18 724 0 0
Aktywa obrotowe razem 1 723 210 1 168 330 470 292 360 566 341 640
Inwestycje długotrminowe 19 443 600 8 832 380 8 429 800 7 405 140 6 461 200
Rzeczowe aktywa trwałe 18 578 100 8 391 400 8 067 410 7 035 260 6 153 620
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 584 898 254 316 249 742 250 447 298 434
Aktywa razem 21 166 800 10 000 700 8 900 090 7 765 710 6 802 840

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 649 550 799 706 776 458 631 845 495 459
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 649 550 799 706 776 458 631 845 495 459
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 137 500 3 923 680 3 552 780 2 932 600 2 347 060
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 499 620 247 378 277 348 271 354 259 523
Zobowiązania razem 10 286 700 4 970 760 4 606 580 3 835 800 3 102 040
Akcje zwykłe 232 858 113 241 103 201 99 972 98 114
Zyski (straty) zatrzymane 567 326 -103 133 -58 467 -48 053 -122 685
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 10 880 100 5 029 940 4 293 510 3 929 910 3 700 790
Pasywa razem 21 166 800 10 000 700 8 900 090 7 765 710 6 802 840