James River Group Holdings Ltd (JRVR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 842 014 772 880 684 719 910 044 891 078
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 842 014 772 880 684 719 910 044 891 078
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 49 387 -196 034 13 904 52 922 72 138
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 49 387 -196 034 11 937 51 867 70 838
Podatek dochodowy 18 414 -23 235 7 113 13 528 7 008
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 22 223 -172 799 4 824 38 339 63 830