James River Group Holdings Ltd (JRVR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 22 223 -172 799 4 824 38 339 63 830
Amortyzacja 1 048 4 715 5 019 4 063 4 215
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -16 959 27 863 -44 652 34 455 8 962
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 222 734 -913 546 -273 830 1 489 020 290 028
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 219 -6 303 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -328 154 35 823 -175 991 -263 359 -266 772
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 89 671 147 671 65 925 7 956 -14 294