James River Group Holdings Ltd (JRVR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 4 515 360 4 329 710 3 740 540 3 318 670 2 649 520
Należności 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 2 323 070 2 199 230 1 543 490 1 325 310 971 672
Aktywa obrotowe razem 4 791 740 4 621 840 4 762 720 4 724 740 2 821 980
Inwestycje długotrminowe 345 336 326 709 300 348 299 662 314 801
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0
Wartość firmy 181 831 181 831 181 831 181 831 181 831
Wartości niematerialne 35 676 36 039 36 402 36 940 37 537
Pozostałe aktywa trwałe 78 985 82 409 82 115 80 227 94 379
Aktywa razem 5 137 080 4 948 550 5 063 070 5 024 400 3 136 780

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 326 355 366 355 366 355 262 355 222 355
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 973 020 3 766 920 3 848 790 3 937 000 2 163 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 299 380 4 133 280 4 215 150 4 199 360 2 385 660
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 139 033 89 911 51 213 46 464 41 879
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 438 410 4 223 190 4 267 460 4 245 820 2 427 540
Akcje zwykłe 37 443 34 957 30 552 30 275 29 888
Zyski (straty) zatrzymane -152 055 -166 663 49 227 89 586 79 753
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 698 664 725 362 795 608 778 581 709 241
Pasywa razem 5 137 080 4 948 550 5 063 070 5 024 400 3 136 780